ZAMÓWIENIE WYDAWNICTW MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY
Przesyłkę wydawnictw realizujemy drogą pocztową po otrzymaniu zamówienia.

Zamówienie można składać telefonicznie: tel. (41) 34 440 78, tel/fax (41) 344 48 19 lub pocztą elektroniczną: a.mysliwiec@muzeumzabawek.eu

Wydawnictwa do nabycia w siedzibie Muzeum.
Z wcześniejszych publikacji Muzeum Zabawek i Zabawy, których nakład został wyczerpany można skorzystać na miejscu w bibliotece.
Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwami znajdującymi się w ofercie Muzeum.

okładka

Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne.

Plays and Toys. Studies in Anthropology

Rok 16 / 2018 r.; s. 288; fot. kolor., tab., format B5, oprawa miękka

ISSN 1428-2259

cena: 26 zł

Spis treści

Spis treści
Od Redakcji

Wojciech Lipoński, Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne
– z recenzji tomu 16/2018

Ad memoriam

Ryszard Zięzio, Zabawa a magia
Anna Myśliwiec, Bibliografia prac Ryszarda Zięzia za lata 1977-2017,wybór i opracowanie

Artykuły i rozprawy

Wiesław Małecki, Szachy jako gra perwersyjna i sport ekstremalny?

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź, Od niedźwiedzia do misia-zabawki: w stronę gadżetu popkultury

Bartłomiej Kotowski, E-zabawy na granicy świata rzeczywistego i światów wirtualnych
Materiały z badań

Magdalena Szalbot, Zabawa all inclusive. Zapotrzebowanie polskiego społeczeństwa konsumpcyjnego na formy zorganizowanej rozrywki w zagranicznych ośrodkach wypoczynkowych

Natalie Moreno-Kamińska, Szlak kulturowy Łódź Bajkowa w kontekście kreowania tożsamości lokalnej

Natalia Shurlakova, Monika Wojtkowiak, Młodzi w social mediach – wybrane aspekty funkcjonowania polskich i rosyjskich studentów w E-sieci

Tomasz Michalewski, Kompetencje ludyczne nauczycieli jako istotny czynnik humanizacji działań edukacyjnych

Elena Reprintseva, Traditional Game: Teacher’s Psychological Readiness to Use Game in Inclusive Education

Materiały etnograficzne i historyczne

Barbara Klasińska, The Timeless Phenomenon of Folk Proverbs

Maria Wieczorek, Zabawki-bestsellery ze spółdzielni zabawkarskich i zakładów państwowych w czasach PRL-u

Michał Mazurkiewicz, Muscular Christianity: Christian Roots of American Sports

Recenzje

Marta Wilk, Od Facebooka do post-przyjaźni

Komunikaty i sprawozdania
Kamil Bukowski, Muzeum Laurensa Hammonda

Informacje dla Autorów

contents

from the editor
Wojciech Lipoński, Plays and Toys. Studies in Anthropology – from the review of issue 16/2018

Ad memoriam

Ryszard Zięzio, Play and Magic

Ryszard Zięzio Publications from 1977 to 2017 – Selection by Anna Myśliwiec

Articles and diss ertations

Wiesław Małecki, Chess as a Perverse Game and Extreme Sport?

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź, From Real Bear to Teddy Bear: Towards the Gadget of Pop-culture

Bartłomiej Kotowski, E-games on the Verge of Reality and Virtual Worlds

Materials from the research

Magdalena Szalbot, The Demand of Polish Consumer Society for Organized Entertainment Forms in Foreign Resorts

Natalie Moreno-Kamińska, Cultural Route Łódź Bajkowa (Fairy-tale City of Łódź) in the Context of Creating a Local Identity

Natalia Shurlakova, Monika Wojtkowiak, Young People in Social Media – Selected Aspects of Functioning of Polish and Russian Students in the E-network

Tomasz Michalewski, Ludicrous Competence of Teachers as a Crucial Factor in Making Educational Activity More Human

Elena Reprintseva, Traditional Game: Teacher’s Psychological Readiness to Use Game in Inclusive Education

Ethnographic and historical texts

Barbara Klasińska, The Timeless Phenomenon of Folk Proverbs

Maria Wieczorek, Bestselling Toys Produced in Labour Co-operatives and State-owned Enterprises of the Polish People’s Republic

Michał Mazurkiewicz, Muscular Christianity: Christian Roots of American Sports

Reviews

Marta Wilk, From Facebook to Post-friendship

Communiques and reports

Kamil Bukowski, Laurens Hammond Museum

Information for authors

Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne.

Plays and Toys. Studies in Anthropology

Rok XV / 2017 r.; s. 210; fot. kolor., tab., format B5, oprawa miękka

ISSN 1428-2259

cena: 30 zł

Spis treści

OD REDAKCJI
FROM THE EDITOR
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
ARTICLES AND DISSERATIONS

Halina Mielicka-Pawłowska
Play in the communist and post-communist Poland
Zabawa w Polsce komunistycznej i postkomunistycznej

Marta Wilk
Mimicry – naśladowanie gwiazd w kulturze popularnej
Mimicry-mimicking stars in popular culture

Justyna Dobrołowicz
Zabawić się na śmierć? Mediatyzacja rzeczywistości społecznej wyzwaniem
dla szkoły i edukacji
Playing on death? The mediatization of reality – the challenge for contemporary school and education

Elena Reprintceva, Olga Roina
Pedagogical support for adolescents prone to addiction
to online games
Wsparcie pedagogiczne dla nastolatków, którzy mają skłonność
do uzależnienia od gier on-line

Monika Wojtkowiak
Dziecko na wirtualnym podwórku
The child at the virtual playground

MATERIAŁY Z BADAŃ
MATERIALS FROM THE RESEARCH

Magdalena Szalbot
„Byle do przerwy…”. Etnograficzne badania zachowań ludycznych
towarzyszących pracy pracowników fizycznych
„So to break …”. Ethnographic study of ludic behaviour
accompanying work workers

Irina Anoshkova
Game techniques in optimization of interpersonal relations
of visually impaired individuals studying in the mixed group
Techniki gry w optymalizacji stosunków interpersonalnych
studentów niewidomych

MATERIAŁY ETNOGRAFICZNE I HISTORYCZNE
ETHNOGRAPHIC AND HISTORICAL TEXTS

Joanna Podolska
Pasja zapisana w literaturze. Gwatemalskie samolotyAndrzeja Bobkowskiego
Passion recorded in the literature. Andrzej Bobkowski Guatemalan planes

Maria Wieczorek
„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”, czyli gry i zabawki religijne
w życiu dzieci dawniej i współcześnie
„Remember, you holy day Holy”, or religious games and toys
in the lives of children in the part and contemporary

Tomasz Madej, Anna Ostrowska-Tryzno
„Kładą te figurki na dłonie i rzucają je w górę…” – o polskiej tradycyjnej
grze w bierki i odkrywaniu jej wartości
„They put these figurines on hand and throw them upwards…” – on Polish
traditional Bierki game and on discovering its value

Natalie Moreno-Kamińska
Francuskie święta i festiwale kulinarne – perspektywa kulturoznawcza
French feasts and culinary festivals – cultural perspective

KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA
COMMUNIQUES AND REPORTS

Ruslan A. Lakhin
The search work as a part of the reconstruction of the Kuban game
practices
Funkcje edukacyjne gier i zabaw dziecięcych

Marlena Chudzik
Zabawki z historią – eksponaty w zbiorach Muzeum Zabawek i Zabawy
The toys with a story – exhibits in collection of Museum of Toys and Play

Halina Mielicka-Pawłowska
Sprawozdanie z konferencji naukowej, Bratysława 24-25 listopada 2016 roku
Academic conference report from Bratislava 24-25 November 2016

Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne.

Plays and Toys. Studies in Anthropology

Rok XIV / 2016 r.; s. 283; fot. kolor., tab., format B5, oprawa miękka

ISSN 1428-2259

cena: 30 zł

Spis treści

OD REDAKCJI
FROM THE EDITOR
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
ARTICLES AND DISSERATIONS

Justyna Dobrołowicz
Infantylizowanie rzeczywistości społecznej
Making the social reality infantile

Beata Sufa
Zabawa – potrzeba i konieczność w rozwoju dziecka
Fun-the need and necessity in child’s development

Zofia Okraj
Zabawy rozwijające kreatywność
Games which stimulate creativity

Sławomir Chrost
Narracja i bajki jako metoda wychowania i terapii dziecięcej
Fables and storytelling as a form of therapy for children

Elena Reprintceva
Games in education of children with special needs in the practice of the Russian schools
Rola gier w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami w działalności szkół w Rosji

Monika Wojtkowiak
Zabawa w grę w (nie)istniejących światach Internetu
Playing computer games in (non)-existing worlds of the Internet

Ryszard Błaszkiewicz
Playing with digital hypertext literature
Zabawy z cyfrową literaturą hipertekstową

Przemysław Ciszek
Plansza z pikseli. Cyfrowe adaptacje gier planszowych
Game board made of pixels. Digital adaptations of board games

MATERIAŁY Z BADAŃ
MATERIALS FROM THE RESEARCH

Marta Bolińska
Kategoria ludus w prozie Doroty Terakowskiej
„Ludus” category in Dorota Terakowska’s writings

Marta Wilk
Antypody ilinx – narkotyki wśród młodzieży
„Ilinx” antithesis – drugs among youth

Justyna Dobrołowicz
Czasopismo „Księżniczka” jako popkulturowa zabawka
Magazine „Księżniczka” (Princess) as a toy of postculture

Katarzyna Błoch
Przedstawienia na kaflach XVIII-wiecznego pieca z dworu prepozyta
w Strzelnie jako źródło poznania dawnej kultury i obyczajów ludycznych
Representations on tiles from 18h century’s stove in provost’s court in
Strzelno as a source of learning past culture and ludic customs

Michał Mazurkiewicz
Zabawa i sport w brytyjskim i amerykańskim malarstwie ( wiek XVIIIXX) – wybrane aspekty
Play and sport in British and American painting (18th-20th centuries) – selected aspects

MATERIAŁY ETNOGRAFICZNE I HISTORYCZNE
ETHNOGRAPHIC AND HISTORICAL TEXTS

Agnieszka Teterycz-Puzio
Zabawki Mistrza Wincentego. Z rozważań średniowiecznego polskiego myśliciela o czasie dzieciństwa
Master Wincenty’s toys. Considerations on childhood by the Polish medieval thinker

Małgorzata Strzelec
Elementy zabawowe w kulcie św. Rocha w Mikstacie
Elements of Fun in the Cult of St Roch in Mikstat

Maria Wieczorek
Domki dla lalek w polskiej tradycji zabawkarskiej
The dollhauses in Polish tradition

KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA
COMMUNIQUES AND REPORTS

Anna Bushueva
Computer games and children’s fears: the causes, prevention, overcoming
Gry komputerowe i dziecięce lęki – przyczyny,zapobieganie, leczenie

Agnieszka Teterycz-Puzio
Sprawozdanie z konferencji: „Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów”
Report from the academic conference „Homo Ludens. Everyday and holiday Toys and Entertainments in the history of Central European and Neighbouring Countries”

Maria Wieczorek
Muzeum Dzieciństwa w Edynburgu
Museum of Childhood in Edinburgh

Iwona Strzałkowska, Paulina Jandała
Sprawozdanie z konkursu na grę edukacyjną rozwijającą kreatywność
Report from the Contest for Educational Game Inspiring Creativity

okladka2015_454x640Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne.

Plays and Toys. Studies in Anthropology

Rok XIII / 2015 [druk 2016]; s. 284; fot. kolor., tab., format B5, oprawa miękka

ISSN 1428-2259

cena: 20 zł

Spis treści

OD REDAKCJI
FROM THE EDITOR     

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
ARTICLES AND DISSERATIONS

Léon Hanssen
Games of Late Modernity: Discussing Huizinga`s Legacy
Gry Późnego Modernizmu. Dyskusja o spuściźnie Huizingi

Elena Reprintceva
Homo ludens in the Context of J. Huizinga`s and V. Razumniy: Valuation and Prognoses of Game Culture Development in Modern Society
„Człowiek grający” w koncepcjach J. Huinzgi i W. Razumnogo: oceny i prognozy rozwoju kultury społeczeństwa gier

Adam Bžoch
Element zabawy w kulturze słowackiej i zmiana paradygmatu między
latami 60. a 90. ubiegłego wieku
The Play Element in Slovak Culture and the Paradigm Shift from the
1960s to the 1990s

Bogusław Sułkowski
Pięć społecznych ram zachowań ludycznych. Perspektywa
interakcyjna
Five social frames of ludic behaviour. Interactive perspective

Tadeusz Paleczny
Typy tożsamości ludycznej w cyberprzestrzeni
Types of Ludus Identities in Cyberspace

Ryszard Błaszkiewicz
Bezpieczne gry komputerowe – problem klasyfikacji ratingów
wiekowych
Safe computer games – age rating classification problems

Sylwester Bębas
Pozytywne i negatywne aspekty grania w gry komputerowe
Positive and Negative Aspects of Playing Komputer Games

MATERIAŁY Z BADAŃ
MATERIALS  FROM THE RESEARCH

Marta Wilk
Zachowania kibiców futbolowych oraz gry hazardowe jako kategoria
agon i alea w świetle koncepcji zabawy Rogera Caillois`a
Football fans behaviour and hazardous gamesas an agon and alea in
Roger Caillois’ concept of Play

Tomasz Michalewski
Socjalizacyjny aspekt współczesnych wakacyjnych zabaw studenckich
Socialization aspect of students modern summer fun

Magdalena Szalbot
Animal ludens? Zabawki zwierząt domowych w społeczeństwie konsumpcyjnym
Toys for pets in consumptive society

MATERIAŁY ETNOGRAFICZNE
ETHNOGRAPHICAL MATERIALS

Barbara Klasińska
Wartość i sens zabawy w polskiej kulturze ludowej: implikacje dla współczesności
Validity and meaning of fun-playing in folk culture: implications for the modern times

Bernadeta Kosztyła
Funkcje zabaw tanecznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
The functions of dance plays in pre-school and early school education

Michał Grabowski

Edukacja i zabawa w muzeum – ludyczne formy partycypacji
Education and fun at a museum – ludic forms of participation

Anna Boraczyńska
Zabawa jako źródło wiedzy o dziedzictwie kulinarnym (przykład festiwali kulinarnych w subregionie częstochowskim)
Feast as a source of knowledge of the culinary heritage (e.g. culinary events in the subregion of Częstochowa)

KOMUNIKATY
ANNOUCEMENTS

Wioleta Adamczyk-Bębas
Rola gier komputerowych w życiu dziecka
The Role of Computer Games in Life of a Child

Halina Mielicka-Pawłowska
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Homo ludens.
Czy zabawa może być źródłem kultury”, Kielce, dn. 19-20 marca 2015 rok
Raport from the Academic Conference „Homo ludens. Can play
be a source of culture”

ZAKOŃCZENIE
END

okladkajpg_458x640Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne.

Plays and Toys. Studies in Anthropology.

Rok XII nr 1-4/2014 [druk 2015]; s. 258, [2]: fot. kolor., tab., format B5, oprawa miękka

ISSN 1428-2259

cena: 24 zł

Spis treści

OD REDAKCJI
FROM THE EDITOR     

Renata Hołda
Sub specie ludi Johan Huizinga i jego koncepcja zabawy
Johan Huizinga’s Sub specie ludi and His Concept of Play
Bibliografia najważniejszych prac Johana Huizingi
Johan Huizinga’s Major Works Bibligraphy

Wojciech Lipoński
Homo ludens Johana Huizingi w Polsce
Johan Huizinga’s Homo Ludens in Poland

Jacek Biesiada
Bibliografia prac Johana Huizingi w Polsce po 1945 roku
Johan Huizinga’s works Bibliography in Poland after 1945

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
ARTICLES AND DISSERATIONS

Ryszard Kantor
Homo ludens Huizingi a kultura konsumpcji zabawy
Huizinga’s Homo Ludens and the Culture of Play Consumption

Halina Mielicka-Pawłowska
Homo ludens a sacrum
Homo ludens and sacrum

Tadeusz Paleczny
Pomiędzy zabawą a rozrywką: zjawiska ludyzmu we współczesnym
świecie
Between Play and Entertainment. Ludus Manifestations in Contemporary World

Bartosz Prabucki
Pierwiastek ludyczny we współczesnym sporcie. Analiza na przykładzie
sportów tradycyjnych
Between Play and Entertainment. Ludus Manifestations in Contemporary World

MATERIAŁY Z BADAŃ
MATERIALS  FROM THE RESEARCH

Elena Reprintceva
From “Homo ludens” to “Homo addictus”: what is the dander of modern
game industry?
Od homo ludens do homo addictus. Niebezpieczeństwa współczesnego
przemysłu gier

Marta Wilk
Picie alkoholu jako forma zabawy współczesnej młodzieży
Alcohol Drinking as a Form of Play of Todays Youth

Tomasz Michalewski
Zabawa w życiu gimnazjalistów
Play in Lives of Junior High Schools Students

MATERIAŁY ETNOGRAFICZNE
ETHNOGRAPHICAL MATERIALS

Bernadeta Kosztyła
Nauka i zabawa dzieci w Tanzanii – studium etnograficzne
Education and Play of Children in Tanzania. Ethnographic study

Maria Wieczorek
Sentymentalna podróż po Galerii Starych Zabawek Wojciecha
Szymańskiego
Sentimental Journey Through the Wojciech Szymański Old Toys
Gallery

RECENZJE
REVIEW

Joanna Wilkońska
Barbara Klasińska, Kształtowanie zainteresowań kulturą ludową uczniów klas trzecich przez systemowe integrowanie zajęć
Barbara Klasińska, The Forming of interests in Folk Culture among
Third-graders Through Systemic Integration of Lessons

KOMUNIKATY
ANNOUNCMENTS

Renata Pronobis
Z działalności Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
Some Activities of the Museum of Toys and Play in Kielce

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności = Plays and Toys: The quarterly magazine on the issues of playful and ludic activities.

Rok XI nr 1-4/2013 [druk 2014], s. 233, [1]: fot. kolor., tab., format B5, oprawa miękka

ISSN 1428-2259

cena: 20 zł

Spis treści

OD REDAKCJI

FROM THE EDITOR   7

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

ARTICLES AND DISSERATIONS

Bożena Kaczmarczyk

Lalki do zabawy i nie tylko… O formie i funkcji lalek w kulturze tradycyjnej i współczesnej

Dolls to play and more… On the form and function of dolls in traditional and contemporary culture   10

Marek Letkiewicz

Zograscope i osiemnastowieczne zabawy salonowe

Zograscope and eighteenth-century salon games   47

Elżbieta Wiącek

Zabawki jako środek przekazu tradycji, legend i historii

Toys as a medium of tradition, legends and history   70

MATERIAŁY Z BADAŃ

MATERIALS FROM THE RESEARCH

Katarzyna Bednarska

Zachowania ludyczne ponowoczesnej młodzieży

Ludic behaviors of postmodern youth   81

Katarzyna Garbacz

Hip-hop jako alternatywna forma rozrywki dla współczesnej młodzieży

Hip-hop as an alternative form of entertainment of contemporary youth   124

ARCHIWALIA ETNOGRAFICZNE

ETHNOGRAPHICAL ARCHIVES

Renata Hołda

Michał Fedorowski (1853-1923)

Michał Fedorowski

Zabawy i gry ludu okolic Żarek, Siewierza i Pilicy

Plays and games of the people from Żarki, Siewierz, Pilica region   163

Henryk Jurkowski

Rainer Maria Rilke i jego „Lalki”

Rainer Maria Rilke and his „Dolls”   194

KOMUNIKATY

ANNOUCEMENTS

Anna Tyszewicz-Obara

Tradycyjne gry i zabawy jako inspiracja dla współczesnej dzia­łalności muzeum (Na podstawie doświadczenia Muzeum Zaba­wek i Zabawy w Kielce)

Traditional games and occupations of children as an inspiration for contemporary activity of the museum (On the basis of expe­rience of Museum of Toys and Play in Kielce)   209

Anna Myśliwiec

Konkurs „Książka przyjazna dziecku”

The competition „Child-friendly book”   217

Maciej Obara

Komunikat dotyczący Projektu EU-Tureckiego Dialogu Międzkulturowego

Communique on the EU-Turkish intercultural Dialoque Project   219

RECENZJA

REVIEW

Halina Mielicka-Pawłowska

Ryszard Kantor „Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyj­nego. Szkice o ludyzmie, ludyczności i powadze, a w istocie o jej braku”

Ryszard Kantor Play in the era of consumer society. Sketches about ludic and seriousness of and its absence indeed”  222

ZAKOŃCZENIE

END   228

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok X, Nr 1-4/2012 [druk 2013]; s. 196, ( s. 12 fot. kolor), format B5, oprawa miękka

ISSN 1428-2259

cena: 20 zł

Spis treści

Od wydawcy 6

40 LAT PRACY NAUKOWEJ PROF. ZW. DRA HAB. RYSZARDA KANTORA

Ryszard Zięzio

Historia pewnej przyjaźni z zabawą w tle 9

Seweryn Aleksander Wisłocki

Moje zabawy czasu wojennego i kilku lat po zakończeniu wojny 21

Magdalena Szalbot, Grzegorz Odoj

Działalność naukowo-badawcza prof. zw. dr. hab. Ryszarda Kantora w Instytucie

Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 45

Renata Hołda

Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Ryszarda Kantora – wybór 55

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Tadeusz Paleczny

Młodzi zbuntowani: subkultury kontestacyjne czy ludyczne? 87

Radosław Paternoga

Zabytkowe zabawki marynistyczne i ich znacznie w procesie wychowania 129

MATERIAŁY Z BADAŃ

Tomasz Michalewski

Blaski i cienie zabaw studenckich – na przykładzie opolskich Piastonaliów 139

KOMUNIKATY

Maciej Obara

Komunikat o wspólnym projekcie Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

i Muzeum Gier i Zabawek im. Ümran Baradan w Izmir Konak w Turcji 159

ŹRÓDŁA I INFORMACJE

Renata Hołda

Henryk Biegeleisen (1855-1934) 161

Henryk Biegeleisen

Gry i zabawy dziatwy 171

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok IX, NR 1-4/2011 [druk 2012], s. 348, 10 k. fot. kolor, format B5, oprawa miękka

ISSN 1423-2259

Cena 20 zł

Spis treści

Od redakcji 7

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Renata Hołda

Krasnoludki i krasnale. O gipsowym kiczu i potrzebie bajki 9

Ryszard Kantor

Krasnoludki – ja. Ja – krasnoludki. Refleksje antropologa kultury 23

Ryszard Kantor

Zabawka niejedno ma imię.

Kilka spóźnionych refleksji antropologa kultury 33

Michał Chlipała

Wargaming i rekonstrukcja historyczna w polskich realiach 43

Marek Letkiewicz

Klepak i mechaniczne życie. Zagadnienia do genezy mediów wizualnych 63

Zbigniew Mazur

Szlacheckie rozrywki i plebejskie zabawy w kolonialnej Wirginii 77

Henning Eichberg

Trzy wymiary zawodów w przeciąganiu i szarpaniu

wobec filozofii gier popularnych 103

Bartosz Prabucki

Gry sportowe jako element tożsamości kulturowej 133

Joanna Witkowska

Brytyjski stoolball, szachy i polskie gry karciane

w obozach jenieckich okresu II wojny światowej 149

Monika Banaś

Ludyczne oblicza świąt. Chrześcijańsko-pogańskie rytuały

w bożonarodzeniowej tradycji skandynawskiej 161

Ryszard Zięzio

Postmodernistycznie o zabawie i magii 175

MATERIAŁY Z BADAŃ

Joanna Dziadowiec

Hulaj dusza, czyli o ludycznym dialogu kultur na przykładzie

współczesnych międzynarodowych festiwali folklorystycznych 195

Maciej Kurcz

Rozrywka w powojennym społeczeństwie południowosudańskiej Dżuby 225

Tomasz Michalewski

Kuglarstwo jako forma współczesnej zabawy 237

REFERATY

Ewa Sztubacka

Divadlo Líšeň 263

ŹRÓDŁA I INFORMACJE

Marek Letkiewicz

Teatr magicznych obrazów w hołdzie Giulio Familio 279

Renata Hołda

Aleksander Saloni (1866-1937) 285

Aleksander Saloni

Gry i zabawy ludu z okolic Galicji 293

Paulina Kosmala

Dary 306

RECENZJE 308

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok VIII, NR 1-4/2010, ss. 300, 12 k. fot. kolor, format B5.
Cena 20 zł

Spis treści

Artykuły i Rozprawy:    
RENATA HOŁDA Wykąpać się w fontannie… Miedzy zabawą a archetypem 9
RYSZARD KANTOR

O centrach handlowo-rozrywkowych raz jeszcze. Bonarka City Center w opinii studentów socjologii 

35
EWA MACIEJEWSKA-MROCZEK  „Ty jedynie musisz dobrze celować”. Zabawki militarne, zabawa
w agresję a współczesny model dziecka
57
Materiały z badań:
MAGDALENA SZALBOT Przyjemność codzienności. O zabawkach dorosłych 69
MONIKA SZLĘZAK Karnawalizacja codzienności? Tendencje ludyczne w Polsce „po 10 kwietnia” 103
DOROTA CZAKON, PAULINA DYDEK W objęciach jednorękiego bandyty czyli o zabawie prowadzącej do uzależnienia 113
EWA CZEMERYS Portale randkowe – sposób na samotność czy zabawa? 137
SYLWIA JASIAK  Wspólnota zabawy. Wirtualna społeczność skupiona wokół gry Ragnarok Online 153 153
TOMASZ MICHALEWSKI Motywy ludyczne w Piastonaliach Opolskich 173
Referaty:
AGNIESZKA KOZŁOWSKA-PIASTA  W trosce o widza. Czy nadchodzi zmierzch muzealnictwa? 189
ELENA REPRINCEWA Zabawa w życiu sławnych ludzi Rosji 215
 Komunikaty:
MONIKA ŁATA  Jest miasto, jest zabawa 231
Źródła i informacje: 
RENATA HOŁDA  243 Regina Lilientalowa (1877-1924) 243
REGINA LILIENTALOWA Gry zabawy i zabawki dziecka żydowskiego 247
ANNA SPISS  Książki z dziecinnej biblioteczki 261 261
ANNA BAŃKOWSKA  Zabawy i zabawki wojennego dziecka 279
KATARZYNA HODUREK-KIEK  Vinylowa za(b)jawka 285
RECENZJE

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok VII, NR 1-4/2009, ss. 203, 8 k. fot. kolor, format B5.
Cena 12 zł

Spis treści

Artykuły i Rozprawy:    
MAŁGORZATA BRONIKOWSKA, WOJCIECH LIPOŃSKI  Park gier tradycyjnych w Gerlev w Danii w świetle Międzynarodowej Karty Tradycyjnych Gier i Sportów UNESCO 11
GRANT JARVIE 

Highland Games [szkockie gry], starożytne tradycje sportowe oraz kapitał społeczny we współczesnych społecznościach międzynarodowych 

21
PIERRE PARLEBAS Przyszłość dziedzictwa i rodowodu zabawy 39
STEFAN JÓZEF PASTYSZKA Teatr lalek w Polskich Siłach Zbrojnych w czasie II wojny światowej 55 
IWONA KABZIŃSKA Jak pogodzić wodę z ogniem?
Miłośnicy ciszy kontra wielbiciele hałasu
75
Materiały z badań:
JERZY STRZELEC Produkcja zabawek w Polsce w XX wieku  101
MAREK LETKIEWICZ Duch magicznej latarni 129 
JURAJ HAMAR Anton Anderle – ostani lalkarz na Słowacji 141
Referaty:
MAGDALENA GÓRECKA Wzornictwo zabawek polskich w ostatnich latach PRL. Wizje, produkcja, codzienność 161
ELENA REPRINCEWA  Transformacja rosyjskiej matrioszki: od historii do współczesności 173
Komunikaty:
JOLANTA PODSIADŁO Muzeum miejscem organizacji interaktywnych ekspozycji 187
Źródła i informacje: 
MARTA SYSOŁ Muzeum Dobranocek w Rzeszowie ze zbiorów Wojcicha Jamy 195 
ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA  201

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok VI, NR 1-4/2008, ss. 232, il. , format B5.
Cena 12 zł

Spis treści

Artykuły i rozprawy:
TADEUSZ PALECZNY Agresja i subkultury w Polsce   9
WOJCIECH KRAWCZUK Żołnierzyki i przebierańcy (Wargami i reenacting). Zabawa w wojnę?  25
RYSZARD KANTOR Biesiada i biesiadowanie we współczesnej kulturze polskiej  35
MAGDALENA SZALBOT Etnolog na placu zabaw  51
JOLANTA BIAŁA Zabawa i bajkoterapia jako forma działań edukacyjnych i oddziaływań terapeutycznych  65
KATARZYNA WOJCIECHOWSKA Zabawa muzyczna – preludium dojrzałej edukacji estetycznej  77
RENATA HOŁDA Habsburski spektakl władzy  87
Materiały z badań:
KATARZYNA KABACIŃSKA Zabawy i zabawki w świetle polskiej nowelistyki  99
EMILIA IWONA POBOCHA Taniec jako element życia społecznego w Polsce na łamach „Bluszczu” w latach 1927-1937 113
MAŁGORZATA OLESZKIEWICZ Zabawki w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie 127
TOMASZ MICHALEWSKI Kulturowe wzorce dziecięcych zachowań ludycznych trzech pokoleń w drugiej połowie XX wieku 153
AGATA MIROSZ Bojkowskie kołysanki – poetycka wizja dzieciństwa 173
MONIKA SZLĘZAK Przestrzenie ludyczne w Internecie na przykładzie You Tube 179
MONIKA BANAŚ Samów gry i zabawy 185
Referaty:
AGNIESZKA LEMISZEWSKA Znani kolekcjonerzy zabawek – Henryk Tomaszewski 193
Komunikaty:
PAWEŁ CHMIELEWSKI Karnawał w królestwie żab. Fantastyka i parodia w świecie „na opak przewróconem” – Janusza Głowackiego „Skrzek” 201
Źródła i informacje:
ANETA BĄK Muzeum Etnograficzne w Zagrzebiu 211
KATARZYNA HODUREK – KIEK Śladami zabawek Edwarda Manitiusa 215
Zapowiedź wydawnicza
HALINA MIELICKA „Wspomnienia z dzieciństwa. Szkic antropologiczny o zabawach i zabawkach” 221
Recenzje 225

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok V, NR 1-4/2007, 2008, ss.228, format B5.
Cena 12 zł

spis treści

I. Artykuły i rozprawy:
JOLANTA PODSIADŁO Zadania organizacji muzealnej w kreowaniu regionalizmu   9
II. Materiały z badań:
ANETA BĄK Twórcy ludowi województwa świętokrzyskiego – szkic do badań  21
RYSZARD KANTOR Świątynie konsumpcji i domy popkultury. Funkcje supermarketów w społeczeństwie konsumpcyjnym  31
GRAŻYNA EWA KARPIŃSKA O centrach handlowo-rozrywkowych – nowych, ludycznych przestrzeniach w postindustrialnym mieście  47
JAN GŁÓWKA Rola Muzeum Historii Kielc w rekonstrukcji przestrzeni historycznej  61
ANDRZEJ KOŚCIOŁEK Określenie tożsamości społeczności Kielc jako wykładnia procesu rewitalizacji i rozwoju miasta  79
TOMASZ MICHALEWSKI Studenci Opola w ludycznych przestrzeniach miasta (wprowadzenie do tematu)  89
MAGDALENA SZALBOT Przestrzenie ludyczne miasta – próba typologizacji 103
HALINA MIELICKA Wartościowanie czasu, przestrzeni i kontaktów międzyludzkich przez mieszkańców Kielc 113
RYSZARD ZIĘZIO Miasto w ujęciu antropologa – polis jako droga od tradycji do transkulturowości 127
ARTUR DYMEK Rewitalizacja przestrzeni Kielc – filozofia metropolii 135
RYSZARD MIKURDA Sport i turystyka motorowa w propozycjach rewitalizacji przestrzeni miejskich i podmiejskich 145
JOLANTA PODSIADŁO Muzeum Zabawek i Zabawy jako element rewitalizowanych Kielc 153
MONIKA SZLĘZAK Ludyczne zachowania transgresyjne w mieście polskim 161
RENATA HOŁDA Rodowe gniazda – zamki, dwory, pałace. Współczesne przestrzenie ludyczne czy rewitalizacja szlacheckiego etosu? 176
ALEKSANDRA KRUPA Pierwszomajowy festyn, przedwyborczy piknik. Zabawy obywateli 187
III. Komunikaty
ARTUR KĘPIŃSKI Vlepka – twórcza ingerencja w przestrzeń publiczną 199
ANNA G. PIOTROWSKA Muzyczne zabawy miejskie z terenu Krakowa początku XX wieku – fenomen wodewilu 203
MONIKA BANAŚ Skandynawskie place zabaw dla dzieci. Przestrzeń, kolorystyka funkcjonalność 211
IV. Źródła i informacje:
MAGDALENA GÓRECKA Lalki świata – strojnisie, ikony, fetysze. O nowej wystawie czasowej w Muzeum Zabawek i Zabawy na chwilę przed otwarciem 217
V. Recenzje 223

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok IV,  NR 1-4, 2006, ss.187, [3], il., format B5; ISSN 1428-2259.
Cena 12 zł.

Spis treści

I. Artykuły i rozprawy
JAN GRAD Aktywność ludyczna jako potrzeba kulturowa   9
HALINA MIELICKA Esej o lenistwie  21
II. Materiały z badań
KRYSTYNA NOWAK-WOLNA Ludyczne źródła sztuki recytacji  45
WSPÓŁCZESNE ZABAWY – WSPÓŁCZESNE ZABAWKI
Materiały z Cieszyńsko – Kieleckiego seminarium ludycznego
IRENA BUKOWSKA-FLOREŃSKA Wprowadzenie  69
Referaty:
RYSZARD KANTOR Zabawy w społeczeństwie konsumpcyjnym  75
RYSZARD ZIĘZIO Specjalizacja w zabawach i zabawkach  84
ANETA BĄK Zbiory Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach – kolekcje specjalne  93
GRZEGORZ ODOJ i ANDRZEJ PEĆ Ludyczne i symboliczne znaczenie ptaszków stryszawskich 101
RENATA HOŁDA Kuluarowe gry i zabawy. Czynnik ludyczny w komunikowaniu politycznym 109
TOMASZ MICHALEWSKI Zabawy studentów na przykładzie młodzieży studiującej na kierunkach pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego 121
MAGDALENA SZALBOT Współczesne zabawy i rozrywki miejskie, a kontakty mieszkańców pogranicza polsko – czeskiego. Na przykładzie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 133
ANNA MYŚLIWIEC Zabawy i zabawki w literaturze naukowej. Zestawienie bibliograficzne w wyborze 147
JOLANTA PODSIADŁO Obszary recepcji ludycznej Harry’ego Pottera 169
Komunikaty:
BEATA KAMIŃSKA Zabawy z sensem – Moje dziecko się bawi 175
MAGDALENA GÓRECKA Komunikacja ludyczna i magia maskotek olimpijskich 177
III. Źródła i informacje
JOLANTA PODSIADŁO Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach – największe i najstarsze takie muzeum w Polsce 183

Zabawy i Zabawki  (Materiały z konferencji „Humor, zabawa i zabawka na pograniczach kulturowych i etnicznych”, 21 i 22 października 1999 r. w Cieszynie)

Rok III/1999, NR 1-4, ss.202, il., format B5; ISSN 1428-2259

Cena 12 zł

Spis treści

RYSZARD KANTOR Uniwersalizm i partykularyzm zabawy. Spojrzenie etnologa 11
DANIEL KADŁUBIEC Humor ludowy jako problem interetniczny 25
RYSZARD ZIĘZIO Zabawka we współczesnym świecie permanentnej edukacji kulturowej 33
ANNA SZYFER Współczesne zachowania ludyczne jako efekt zderzenia kulturowego (na przykładzie wsi warmińskiej) 43
IRENA BUKOWSKA-FLOREŃSKA Rodzinne uciechy na Górnym Śląsku 51
HALINA RUSEK  Elementy ludyczne w kulturalnej działalności parafii na Śląsku Cieszyńskim 69
TADEUSZ PALECZNY Młodzieżowe subkultury ludyczne: kontestacja poprzez zabawę czy zabawa w kontestację 81
JOANNA MINKSZTYM Elementy ludyczne w młodzieżowych obchodach Dnia Wagarowicza 99
LUDWIK KOZOŁUB Zabawy ludowe na wsi opolskiej 111
URSZULA JANICKA-KRZYWDA Zabawa zbójnicka” jako wzór zachowania ludycznego w kulturze ludności Karpat 121
ALEKSANDRA HUMEL Pierwiastki ludyczne i komizm w teatrze amatorskim na Zaolziu 131
GRZEGORZ ODOJ Przestrzeń ludyczna małego miasta i jej przemiany – przykład Sławkowa 141
IWONA KABZIŃSKA Rola zachowań ludycznych w procesie odrodzenia narodowego. Współczesna Białoruś 153
URSZULA KACZMAREK Bratankowie w krzywym zwierciadle. Węgrzy w anegdocie i dowcipie Polaków 173
ANDRZEJ PEĆ Elementy ludyczne we współczesnym świętowaniu Żydów dzierżoniowskich 187
STANISŁAW WĘGLARZ Powaga zabawy (głos w dyskusji) 199

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok II/1998, NR 4, ss.147, il., format B5; ; ISSN 1428-2259
Cena 7 zł

Spis treści

HALINA MIELICKA System ludyczny świąt dorocznych   5
MAŁGORZATA MAJ Obrzęd a zabawa  21
II. Materiały z badań
RYSZARD KANTOR Majówki – ludyczny zwyczaj młodzieży i dorosłych z XVIII – XX w. w Polsce  27
STANISŁAW FIRSZT Średniowieczne zabawki drewniane odkryte przy ul. Najświętszej Marii Panny w Legnicy  47
III Źródła i informacje:
ZBIGNIEW A. BARAN Dziecięce zabawy receptywne  49
MARIA TOŁBAST Estońskie muzea zabawek – Tallin i Tartu  59
MARIAN RYNKOWSKI Świat Zabawek – świat reklamy  67
MARIAN RYNKOWSKI Festiwalowe migawki  77
RYSZARD ZIĘZIO „Przyjaciele dzieciństwa” – wystawa pocztówek w opracowaniu komputerowym Artura Dymka i Marcina Zięzio (październik-listopad 1998 r.)  83
MAŁGORZATA ZUBOWICZ-KŁOSOWSKA Barwny świat filokartystów  85
MACIEJ BEIERSDORF Do tych gier trzeba dwojga  87
Regulamin Kieleckiego Festiwalu Zabawkarskiego  95
Stały konkurs zabawkarski kwartalnika „Zabawy i Zabawki” 107
ANNA PYTLIŃSKA-SPISS Zabawki i zabawy mojego dzieciństwa 109
ADAM K. PODGÓRSKI Cymbergaj, kamyki i nóż 117
ANNA LINDA Moje dzieciństwo i zabawy dziecięce 123
DANUTA URBAŃSKA Bez komputera 125
IV. Recenzja 129

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok II/1998, NR 3, ss.130, il., format B5
Cena 7 zł

Spis treści

I. Artykuły i rozprawy
TADEUSZ PALECZNY Subkultury młodzieżowe jako forma realizacji zachowań ludycznych   5
RYSZARD KANTOR Człowiek – kultura – zabawa. O socjalizacyjnych i pacyfikacyjnych funkcjach zabawy  29
RYSZARD ZIĘZIO Modelarstwo – zabawa, hobby czy jedna ze specyficznych form społecznej terapii w kulturze  37
LESZEK KLUBA,
PAWEŁ ZAPŁATKA
Zastosowanie zabawek w procesie usprawniania ruchowego (wytyczne do badań klinicznych)  51
II. Materiały z badań
HUBERT CZACHOWSKI, TOMASZ MARCINIAK Indianie sentymentalni. Etnosocjologia komiksu i dziecięcych figurynek  57
II. Źródła i informacje
RYSZARD KANTOR Sprawozdanie z II części konferencji „Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w społecznościach dawnej Polski X-XX w.” Warszawa 27-29 maja 1998 r  71
ZBIGNIEW BARAN IX Międzynarodowe Forum Pedagogiki Zabawy w Hajduboszormeny  81
MARIAN RYNKOWSKI II Międzynarodowy Festiwal Zabawkarski „Kielce ‘98”  89
ZBIGNIEW MICHERDZIŃSKI „Konik, z drzewa koń na biegunach…”  95
ADAM BARTOSZ Chicago Children’s Museum 101
Stały konkurs zabawkarski kwartalnika „Zabawy i Zabawki” 105
JANUSZ KAMOCKI Zabawy mego dzieciństwa 107
IV. Recenzje 115

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok II, Nr 1-2/1998, ss.171, il., format B5; ISSN 1428-2259
Cena 7 zł

Spis treści

I. Artykuły i rozprawy
BOGUSŁAW SUŁKOWSKI Trzy wątpliwości na marginesie lektury Rogera Caillois   5
JAN GRAD Życie towarzyskie a zabawa  15
II. Materiały z badań
JOANNA DANKOWSKA Zabawy taneczne w szkołach średnich i ich percepcja przez młodzież  39
URSZULA JANICKA-KRZYWDA Tradycyjne zabawy pasterzy u północnych podnóży Babiej Góry  53
RYSZARD KANTOR Radość i tajemnice dzieciństwa  63
GRZEGORZ ODOJ Obrzędowość weselna w Sławkowie  73
III. Źródła i informacje
MAGDALENA MROCZEK-STACHOWIAK Dotyk dzieciństwa – kolekcja zabawek Marka Sosenki  89
STANISŁAWA TREBUNIA-STASZEL Sprawozdanie z I. części konferencji „Od narodzin do wieku dojrzałego; Dzieci i młodzież w społecznościach dawnej Polski”, Warszawa, 4-6 marca 1998 r.  99
RYSZARD KANTOR Wiedeńskie impresje 107
MARIAN RYNKOWSKI Naróg, Puk, Biegun – spadkobiercy tradycyjnego zabawkarstwa ludowego 113
AGNIESZKA BRZOZOWSKA Dwie wystawy lalek w Krakowie 119
MARIA TOŁBAST Refleksje z wyspy Hiiumaa 121
MARIAN RYNKOWSKI Jest miejsce na szeroki wybór: Zabawka ludowa, czy elektroniczna? 133
MICHAŁ NOWORYCKI Gry fabularne w Polsce 139
Stały konkurs zabawkarski kwartalnika „Zabawy i Zabawki” 143
DANIELA ODOJ Weselne zabawy 145
JOANNA DANKOWSKA Gra „w korale” i „w wyścig pokoju” 151
JOACHIM RUDZKI Gry i zabawy ludu polskiego 157
IV. Recenzje 159

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok I/1997, NR 4, ss.125, il. ,format B5
Cena 7 zł

Spis treści

I. Artykuły i rozprawy
URSZULA KACZMAREK Pedagogika zabawy – nowy styl wychowania   5
RYSZARD KANTOR Człowiek-zabawka. Szkic z pogranicza ludyzmu i filozofii człowieka  15
TERESA LEWIŃSKA Magia karuzeli  25
II. Materiały z badań
RYSZARD ZIĘZIO Zabawki Jana Puka i Stanisława Naroga – szkic do badań translokacji funkcjonalnej przedmiotów zabawowych  35
ADAM PODOLECKI Jaworowskie zabawkarstwo – wspomnienia Adama Podoleckiego pracownika Nakładni Przemysłów Chałupniczych we Lwowie  47
III. Źródła i informacje
RYSZARD ZIĘZIO Muzeum Zabawek w Hagnau (Badenia – Wirtembergia, Niemcy)  59
MARIAN RYNKOWSKI W krainie dzieci ze „Światem Dzieci”  63
TERESA LEWIŃSKA Duńska wystawa zabawek w Nationalmuseet w Kopenhadze  73
IWONA KABZIŃSKA Nie kupię wnukom tamagotchi  77
MARIAN RYNKOWSKI III Jarmark Ludowej Sztuki Zabawkarskiej w Leżajsku  81
RYSZARD ZIĘZIO Modelarstwo w muzeum. Refleksje w związku z VII Ogólnopolskim Konkursem Modeli Redukcyjnych w Kielcach  85
RYSZARD ZIĘZIO Festiwal – zamiast targów zabawek  91
Regulamin Kieleckiego Festiwalu Zabawkarskiego  97
Stały konkurs zabawkarski kwartalnika „Zabawy i Zabawki” 103
LESZEK DZIĘGIEL Futbol guzikowy. Nieznana gra dziecięca sprzed pół wieku 105
MARIA RUDNIK Mojego dzieciństwa zabawy. Chyba mam zabawkę swojego życia 107
IV. Recenzje 113

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok I, Nr 3/1997, ss.131, il., format B5; ISSN 1428-2259
Cena 7 zł

Spis treści

I. Artykuły i rozprawy
RYSZARD ZIĘZIO Wokół naczelnej zasady funkcjonalnej w zachowaniach ludycznych   5
WANDA KRAWCZYK Środowiskowe uwarunkowania treści zabaw tematycznych dzieci na wsi i w mieście i ich walory uspołeczniające  29
WIESŁAWA KORZENIOWSKA Nowe formy zabawowe dawnej górnośląskiej społeczności wiejskiej  43
II. Materiały z badań
RYSZARD KANTOR Ulubiona zabawa i zabawka z czasów dzieciństwa – wspomnienia studentów z Krakowa, Cieszyna i Opola  51
ZBIGNIEW BARAN, MAŁGORZATA WALAS, AGATA WRÓBEL Zabawy i zabawki jako motyw literacki w polskiej poezji dla dzieci  67
ANDRZEJ KONOPACKI Lalka wirtualna  77
III. Źródła i informacje
MARIAN RYNKOWSKI Nowe inicjatywy w polskim zabawkarstwie  85
MAŁGORZATA ZUBOWICZ-KŁOSOWSKA Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego w Karpaczu  95
ALICJA MIROWSKA-SKALSKA W poszukiwaniu narodowego stylu – Instytut Wzornictwa Przemysłowego 101
JOACHIM RUDZKI Pierwsze Święto Zabawki w Stryszawie 107
URSZULA JANICKA-KRZYWDA Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce 113
Stały konkurs zabawkarski kwartalnika „Zabawy i Zabawki” 115
ANNA KROGULEWSKA Moje dziecinne przytulanie 117
IV. Recenzje 1

Zabawy i Zabawki: kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności

Rok I/1997, NR 1-2, ss. 183, il., format B5; ISSN 1428-2259
Nakład wyczerpany.

Spis treści

I. Artykuły i rozprawy
JAN GRAD Zabawa – analiza pojęć i koncepcji   7
TADEUSZ PALECZNY Społeczne podłoże zabawy  19
IWONA KABZIŃSKA Zabawa a zakaz magiczny  37
JERZY S. ŁĄTKA Gry i zabawy w haremie  49
BOGDANA PILICHOWSKA Zabawy i zabawki chłopięce w XIX-wiecznym Krakowie  63
URSZULA JANICKA-KRZYWDA Zbójnicka biesiada  77
II. Materiały z badań
DOROTA ŚWITAŁA Ludyczność odpustów na Górnym Śląsku  87
BEATA JASIŃSKA Zabawa w życiu dzieci na Śląsku Cieszyńskim 101
GRZEGORZ ODOJ Zachowania ludyczne mieszkańców Jaworzynki; tradycja i współczesność 107
ANNA CIAŁOWICZ O żydowskim trefnisiu 121
III. Źródła i informacje
RYSZARD ZIĘZIO Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach – Zarys dziejów i organizacji, charakterystyka działalności 131
RYSZARD KANTOR Towarzystwo Rozwoju Zabawkarstwa – Rzeczywistość i nadzieje 141
EWA LISZKA „Lalki świata” w polskich muzeach 149
RYSZARD ZIĘZIO Norymberskie wizje zabawkarstwa światowego 155
Stały konkurs zabawkarski kwartalnika „Zabawy i Zabawki” 161
JADWIGA LIPOŃSKA-SAJDAK Miś ideologicznie niesłuszny 163
IV. Recenzje 167

Studia i Materiały, z.1 (1988), red. Grzegorz Cuper, Ryszard Zięzio, Kielce 1988, ss.65, format A5

Nakład wyczerpany.

Studia i Materiały, z.1 (1986), red. Grzegorz Cuper, Ryszard Zięzio Kielce 1986, ss.95, format A5
cena 3 zł
Nakład wyczerpany

Gazeta Zabawkarska „Zabawy i Zabawki”. Dodatek ilustrowany, R. II (Nr 6/2003), red. nacz. Ryszard Kantor; Kielce 2003, ss.22, il., format A4; ISSN 1428-2259
cena 2 zł
Nakład wyczerpany.

Gazeta Zabawkarska „Zabawy i Zabawki”. Dodatek ilustrowany, R.II (Nr 5/2003), red. nacz. Ryszard Kantor; Kielce 2003, ss.22, il., format A4; ISSN 1428-2259
cena 2 zł
Nakład wyczerpany

Gazeta Zabawkarska „Zabawy i Zabawki”. Dodatek ilustrowany, R.II (Nr 4/2003), red. nacz. Ryszard Kantor; Kielce 2003, ss.22, il., format A4; ISSN 1428-2259
cena 2 zł
Nakład wyczerpany