Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej (IOV), Sekcja Polska

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe

Kielce, dnia 4-6 lipca 2019 roku

Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe

Lost/Looked for/ Tamed Cultural Heritage

Kategoria dziedzictwa kulturowego należy do podstawowych pojęć-kluczy współczesnej rzeczywistości. Jej ważnym składnikiem jest „tradycja mała” (w ujęciu Józefa Burszty) postrzegana w przestrzeni regionalnej, lokalnej, ale też diasporycznej, globalnej i … wirtualnej.

Problem z określeniem dziedzictwa kulturowego ma swoje głębokie korzenie w wartościowaniu przeszłości i teraźniejszości w kategoriach ciągłości i zmiany dokonującej się w kulturze. Z jednej strony przeszłość kulturowa jest podłożem formułowania sądów o rzeczywistości, ale z drugiej strony jest swoistą barierą dla zmian światopoglądu. Z jednej strony tradycja jest oswojona i odtwarzana, a z drugiej przetwarzana i tworzona od nowa. Zapewne przyczyny tego tkwią w postępującej globalizacji zjawisk kulturowych, ale z drugiej strony zachodzi intensywny proces glokalizacji związany z poszukiwaniem wartości przypisywanej lokalnym wymiarom tradycji etnograficznej i etnicznej. Jak pisze Zygmunt Bauman „integracja i fragmentaryzacja, globalizacja i terytorializacja świata uzupełniają i podtrzymują wzajemnie – a wyrażając się ściślej, są dwiema stronami tego samego procesu redystrybucji suwerenności, mocy i wolności działania. […] współwystępowanie syntezy i rozkładu, integracji i rozproszenia nie jest bynajmniej sprawą przypadku i nie da się odmienić” (Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja, „Studia Socjologiczne” 1997, 3 (146):60). Z jednej strony bowiem tradycja kulturowa jest utraconą rzeczywistością, którą cechuje pamięć pokoleń zstępujących, z drugiej strony jest wysoko wartościowaną cechą odmienności kulturowej. To, co utracone, jest poszukiwane chociażby ze względu na swój wymiar „komercyjnego uludycznienia kultury” tradycyjnej, analizowany przez Ryszarda Kantora (Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013). O ile więc globalizacja rozbija i uwalnia z terytorialności i lokalności dziedzictwo kulturowe, to glokalizacja podnosi wartość tego, co zapomniane i oswojone. W konsekwencji współczesność pozwala cieszyć się z wolności działania instrumentalnie traktującego przejawy tradycji kulturowej.

Konferencja naukowa pt. Utracone / poszukiwane / oswojone dziedzictwo kulturowe jest organizowana dla uczczenia przypadającej w 2019 roku 30. rocznicy działalności Sekcji Polskiej The International Organization of Folk Art oraz 40. rocznicy działalności prowadzonej przez Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.

Zapraszamy serdecznie do udziału w naszej konferencji badaczy zainteresowanych dziedzictwem kulturowym analizowanym z różnych perspektyw: nauk o kulturze, w tym etnografii, etnologii, antropologii społeczno-kulturowej, folklorystyki rozumianej filologicznie i antropologicznie, socjologii społeczności lokalnych, pedagogiki i dydaktyki wykorzystującej etnografię do prowadzenia zajęć w szkołach powszechnych. Jesteśmy pewni, że wszystkie zgłoszone referaty przyczynią się do zdiagnozowania, w takim lub innym wymiarze, stanu badań nad dziedzictwem kulturowym oraz przyniosą z pewnością wymierne efekty nie tylko naukowe, ale też pragmatyczne w zakresie poznania mechanizmów funkcjonowania „małych ojczyzn”.


Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny:

prof. UJK dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, tel.: 698-673-134

e-mail: halina.mielicka-pawlowska@ujk.edu.pl

Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej (IOV), Sekcja Polska

prof. zw. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka, tel. 815325788

e-mail: magtemp@poczta.umcs.lublin.pl

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

mgr Maciej Obara – dyrektor Muzeum, tel. 664-753-644

e-mail: m.obara@muzeumzabawek.eu

Komitet naukowy konferencji:

Prof. zw. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin).

Prof. zw. dr hab. Irena Bukowska-Floreńska (Uniwersytet Śląski, Cieszyn).

Dr hab. Agata Chabior (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Ks. prof. UJK dr hab. Sławomir Chrost (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Prof. zw. dr hab. Violetta Krawczyk-Wasilewska (Uniwersytet Łódzki).

Prof. UJK dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Prof. UO dr hab. Teresa Smolińska (Uniwersytet Opolski).

Dr hab. Dorota Świtała-Trybek (Uniwersytet Opolski).

Prof. UP-H dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach).

Prof. UJK dr hab. Mariola Wojciechowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).


Informacje podstawowe:

Obrady plenarne i w sekcjach tematycznych będą się odbywać w aulach Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Krakowska 11).

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konferencji wraz z tematem wystąpienia (w języku polskim i angielskim) oraz abstraktem (max. 300 słów w języku polskim) będą przyjmowane do końca lutego 2019 roku na adres mailowy: halina.mielicka-pawlowska@ujk.edu.pl

Decyzja o przyjęciu referatu/komunikatu będzie przesłana drogą internetową do dnia

15 marca 2019 roku.

Program ramowy konferencji:

4 lipca – sesja plenarna i sesje tematyczne – aula Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

5 lipca – sesja plenarna i tematyczne do godz. 13.00

Od godz. 15.00 pobyt w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach (ul. plac Wolności 2) oraz Muzeum Laurensa Hammonda (oddział MZiZ, ul. T. Kościuszki 13).

6 lipca – Muzeum Wsi Kieleckiej, zwiedzanie skansenu w Tokarni k. Kielc

Godz. 13.00 zakończenie obrad i podsumowanie konferencji.